Message About the Academy Articles of the Academy Academy Journal
Top>About the Academy>Committees
Editorial Committee
Hiroko Nagae, Shin-ichi Okada, Fumiko Kajii, Hiroko Kase, Kaoru Konishi, Nobuaki Shimoda,
Hidehiro Sugisawa, Satoko Nagata, Reiko Hara, Junichi Yokoyama
Conference Steering Committee
Hiroshi Sumii, Kiyomi Asahara, Shin-ichi Okada, Mitsu Ono, Hiroko Kase, Kenji Kuroda,
Masakazu Shirasawa, Nobuaki Shimoda, Kanawo Tsuji, Reiko Hara
Publicity Committee
Ayumi Kono, Akiko Sasaki, Kanawo Tsuji
Liaison Committee
Masakazu Shirasawa, Katsuko Kanagawa
Ethics Committee
Toshiyuki Takizawa, Hiroko Nagae, Michiko Fukushima
Public Policy Committee
Kenji Kuroda, Setsu Shimanouchi, Nobuaki Shimoda, Toshiyuki Takizawa, Emiko Uchida, Mihoko Sato
Awards Committee
Nobuaki Shimoda, Tomoko Kamei, Hiroko Kase, Hiroko Nagae
*The Chair Person